Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (werkwijze) Natuurcoach de Wijze Beuk

 1. Aanmelden en inschrijven
  1. Aanmeldingen voor individuele- en groepsactiviteiten gelieve per mail of whatsapp.
  2. Ter bevestiging van de aanmelding zend ik u een mail, daarin tevens betalingsinstructies. Uw plek is nu gereserveerd.
  3. Na betaling is de afspraak definitief.
  4. Bij individuele afspraken hebben we telefonisch contact om uw wensen nader te bespreken. Deze telefonische kennismaking is altijd kosteloos, en kan eventueel wandelend in de natuur plaatsvinden. Buiten Bilthoven worden hier mogelijk wel reiskosten voor in rekening gebracht.
  5. Mogelijk zal betaling bij individuele afspraken plaatsvinden na afloop van de kennismakings-wandeling. Dit in onderling overleg.
  6. U kunt zich met meerdere personen tegelijk aanmelden voor een groepsactiviteit. In verband het maximum aantal personen is overleg wenselijk. Wellicht wordt in geval van een groepje mensen een aparte (eigen) activiteit besproken.

 2. Betalen
  1. Betaling vindt altijd plaats voorafgaand aan de betreffende activiteit of afspraak.
  2. Er wordt uitgegaan van het tarief zoals vermeld op de website, tenzij sprake is van een speciale actie of korting.
  3. Tarieven van Natuurcoach de Wijze Beuk zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van BTW, op basis van deelname aan de Kleine Ondernemersregeling.
  4. Bij de mail met betaalinstructies zit een factuur voor uw administratie.
  5. Betaling door overmaking van het bedrag naar de bankrekening van Natuurcoach de Wijze Beuk.
  6. Betaaltermijn is 14 dagen vanaf verzending van de factuur, tenzij anders vermeld.
  7. Na ontvangst van uw betaling is deelname aan betreffende activiteit definitief.
  8. Bij afspraken of groepsactiviteiten die op verzoek van deelnemer(s) op locatie buiten Bilthoven plaatsvinden, breng ik reiskosten in rekening van 1 euro per kilometer.
  9. Individuele trajecten:
   • Nadat we samen het totaal aantal coachingsuren hebben bepaald, wordt dit tegen het geldende (uur)tarief in rekening gebracht. NB het totaal aantal uren zal in overleg worden verdeeld over meerdere sessies.
   • De kosten van het gehele traject worden in 1 keer in rekening gebracht. U ontvangt 1 factuur.
   • Indien we besluiten het traject te verlengen zal ik u de uren in rekening brengen tegen het oorspronkelijke uurtarief aan de start van uw traject.

 3. Inhoud en opzet van individuele afspraken en groepsactiviteiten
  1. Natuurcoach de Wijze Beuk gaat met deelnemer(s) een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting.
  2. Bij groepsactiviteiten wordt een maximum aantal deelnemers gehanteerd van 8 personen, tenzij anders vermeld. Aanmeldingen van personen kunnen te allen tijden geweigerd worden op basis van dit maximum.

 4. Annuleren
  1. In de mail met betaalinformatie wordt deelnemer gewezen op de annuleringsregeling.
  2. Deze annuleringsregeling is bindend. Alleen bij onvoorziene ernstige omstandigheden zoals ongeval, ernstige ziekte of op een andere manier urgent, kan hier van worden afgeweken. Dit ter beoordeling van Natuurcoach de Wijze Beuk, in overleg met persoon in kwestie.
  3. Annulering door deelnemer gaat per mail of app aan Natuurcoach de Wijze Beuk. Niet verschijnen (zonder bericht) op de datum van de activiteit wordt nadrukkelijk niet gezien als annulering. Deelname-geld wordt bij niet verschijnen (zonder bericht) dan ook niet terugbetaald of op een andere manier gecompenseerd. Dit geldt zowel voor groepsactiviteiten als individuele afspraken.
  4. Bij annulering – met bericht – door deelnemer van groepsactiviteiten na betaling:
   • Binnen 24 uur tot starttijd activiteit wordt deelname-bedrag niet terugbetaald of op een andere wijze gecompenseerd (doorgeschoven) door Natuurcoach de Wijze Beuk, tenzij sprake is van een urgente reden zoals bedoeld in artikel 4.b) Dit in verband met voorbereiding van de activiteit.
   • Vanaf 24 uur tot 72 uur voorafgaand aan de activiteit of afspraak wordt bedrag niet terugbetaald maar doorgeschoven naar een volgende activiteit.
   • Buiten deze 72 uur van te voren kan in overleg het bedrag worden terugbetaald. Alternatief is dat het wordt doorgeschoven of dat we samen een andere oplossing afspreken.
  5. Bij annulering –met bericht – door deelnemer van individuele afspraken:
   • zal in eerste instantie een alternatieve datum worden afgesproken en de betaling blijft dan in stand.
   • Wil deelnemer afzien van de afspraak of het (restant van het) traject en is er al betaald, dan zal altijd overleg plaatsvinden over compensatie en terugbetaling van het bedrag door Natuurcoach de Wijze Beuk.
  6. Natuurcoach de Wijze Beuk heeft altijd het recht een afspraak of activiteit te annuleren in geval van te weinig deelnemers, overmacht of anderszins urgente omstandigheden. Onder overmacht en urgente omstandigheden worden omstandigheden verstaan, die van zodanige aard zijn, dat gebondenheid van Natuurcoach de Wijze Beuk aan uitvoering van de activiteit in redelijkheid niet kan worden gevraagd.
  7. Overheidsmaatregelen worden in principe niet gezien als reden voor annuleren en terugbetaling. Indien overheidsmaatregelen de activiteit onmogelijk maken, zal in principe de activiteit doorgeschoven worden naar een latere datum en blijven de betalingen in stand.
  8. Indien Natuurcoach de Wijze Beuk de activiteit en de inschrijvingen annuleert zal het bedrag aan de deelnemer terugbetaald worden. Natuurcoach de Wijze Beuk is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of ander ongemak van de deelnemer omtrent de annulering, buiten het inschrijfgeld om.

 5. Natuucoach de Wijze Beuk is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade van lichamelijke of andere aard, die deelnemer tijdens een van haar activiteiten heeft opgelopen.

 6. Alle gesprekken en andere inhoudelijke informatie over deelnemer wordt door Natuurcoach de Wijze Beuk niet naar buiten gebracht. Mocht Natuurcoach de Wijze Beuk in een van haar kanalen de (ervaring van) deelnemer als voorbeeld willen beschrijven, dan gebeurt dat altijd anoniem en met nadrukkelijke toestemming van deelnemer.